İDARE VE VERGİ HUKUKU

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

“MİRAN HUKUK & DANIŞMANLIK” olarak, idare ve vergi hukukuna ilişkin konularda, uzman akademisyen ve vergi denetmenleri ile koordineli olarak çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmalar kapsamında müvekkillerimizi, İdare ve Vergi Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda; İdare, Vergi, Danıştay ve Bölge İdare Mahkemeleri nezdinde en iyi şekilde temsil ederek; müvekkillerimizin, tüm hukuki problemlerinin çözümünde hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Ofisimiz tarafından, İdare ve Vergi Hukukuna yönelik aşağıda belirtilen hizmetler verilmektedir.

  • Maliye Bakanlığı, vergi daireleri ve alt komisyonlar nezdinde karşılaşılan sorunların sulh yoluyla çözümü için ilgili kurumlar nezdinde başvuru yapılması,
  • Vergi daireleri, tadilat ve takdir komisyonları kararlarına karşı itirazların yapılması ve gerekli hukuki prosedürün işletilmesi,
  • Vergi tarhı, tahakkuku ve tahsili aşamasında yaşanan hukuki ihtilafların çözümü,
  • Vergi cezalarına karşı itirazların yapılması ve uyuşmazlıklara doğan davaların yürütülmesi,
  • İdari mercilerce verilen yaptırım kararlarına karşı idare ve vergi mahkemelerinde dava yolu ile temsil,
  • Danıştay nezdinde açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının yürütülmesi,
  • İmar ve iskan işlemlerine yönelik mahalli idarelerce alınan kararlara karşı itirazların yapılması ve uyuşmazlıklardan doğan davaların yürütülmesi.